Arduino Shields

Arduino Pro Micro

140.000₫

Arduino Uno REV3

590.000₫ 549.000₫

Mạch Arduino Uno R3 (Chip cắm)

150.000₫ 135.000₫

Arduino Nano I/O Shield V2

45.000₫ 40.000₫

Arduino CNC Shield V3 GRBL

65.000₫ 40.000₫

Mạch Điều Khiển Máy In 3D RAMPS 1.4

165.000₫ 100.000₫

Module Điều Khiển Động Cơ DC L9110

35.000₫ 30.000₫

Module 2 relay có opto cách ly (5VDC)

32.000₫ 30.000₫