Chính sách quyền riêng tư

Trang này cung cấp thông tin về chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, cũng như các lựa chọn bạn có đối với dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách Bảo mật này, các thuật ngữ được sử dụng ở đây có cùng ý nghĩa với các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại https://arduinokit.vn/

Thu thập và Sử dụng

Thông tin Chúng tôi thu thập các loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các Loại Dữ liệu Được Thu Thập

Dữ liệu Sử dụng: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về cách truy cập và sử dụng Dịch vụ (được gọi là “Dữ liệu Sử dụng”). Điều này có thể bao gồm chi tiết như địa chỉ IP của máy tính của bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang bạn truy cập trên Dịch vụ của chúng tôi, thời gian và ngày thăm của bạn, thời gian bạn dành trên những trang đó, các thông tin nhận dạng thiết bị duy nhất và các dữ liệu chẩn đoán khác.

Sử dụng dữ liệu

Arduino KIT sử dụng dữ liệu đã thu thập cho các mục đích sau:

  • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ
  • Để cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị để cải thiện Dịch vụ
  • Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ
  • Để phát hiện, ngăn ngừa và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Chuyển Dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến và lưu trữ trên máy tính nằm ngoài bang, tỉnh, quốc gia hoặc quốc gia khác, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật ở lãnh thổ của bạn.

Nếu bạn đang ở ngoài Hoa Kỳ và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng nhớ rằng chúng tôi sẽ chuyển và xử lý dữ liệu, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, tại Hoa Kỳ.

Bằng cách cung cấp thông tin của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển dữ liệu như mô tả ở trên, như được trình bày trong Chính sách Bảo mật này.

Arduino KIT sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý một cách an toàn và theo Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ không chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ tổ chức hoặc quốc gia nào trừ khi có các biện pháp kiểm soát đủ, bao gồm bảo mật dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn.

Tiết lộ dữ liệu

Yêu cầu Pháp lý

Arduino KIT có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn một cách đúng đắn khi cần thiết để:

  • Tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý
  • Bảo vệ và bảo vệ quyền sở hữu của Arduino KIT
  • Ngăn chặn hoặc điều tra hành vi có thể vi phạm trong kết nối với Dịch vụ
  • Bảo vệ an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc công chúng
  • Bảo vệ trước trách nhiệm pháp lý

Bảo Mật Dữ liệu

Mặc dù chúng tôi nỗ lực sử dụng các biện pháp chấp nhận được thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, vui lòng nhớ rằng không có phương thức truyền tải qua Internet hoặc lưu trữ điện tử nào là 100% an toàn. Chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu của bạn.

Nhà Cung cấp Dịch vụ

Chúng tôi có thể hợp tác với các công ty và cá nhân bên thứ ba (“Nhà Cung cấp Dịch vụ”) để hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi, cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Những bên thứ ba này có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ để mục đích thực hiện các công việc này thay mặt chúng tôi và bị ràng buộc không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích khác.

Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà Cung cấp Dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Google Analytics: Google Analytics là dịch vụ phân tích web do Google cung cấp để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu đã thu thập để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và chia sẻ dữ liệu này với các dịch vụ khác của Google. Google cũng có thể sử dụng dữ liệu đã thu thập để cá nhân hóa và bối cảnh hóa quảng cáo trong mạng quảng cáo của họ. Bạn có thể tắt hoạt động của mình trên Dịch vụ mà Google Analytics có thể truy cập bằng cách cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt tắt Google Analytics. Tiện ích mở rộng này ngăn chặn Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js và dc.js) khỏi việc chia sẻ thông tin về lượt truy cập của bạn với Google Analytics. Để biết thêm thông tin về thực hành bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Chính sách Bảo mật và Điều khoản của Google: https://policies.google.com/privacy?hl=vi

Liên kết đến Trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi vận hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi rất khuyến cáo bạn xem xét Chính sách Bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không có kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực hành của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền Riêng tư của Trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho người dưới 18 tuổi (“Trẻ em”). Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân có thể xác định về bất kỳ ai dưới 18 tuổi.

Thay đổi chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của mình từ thời gian này qua thời gian khác. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn qua email và/hoặc cung cấp thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi trước khi các thay đổi có hiệu lực. “Ngày có hiệu lực” ở đầu Chính sách Bảo mật này sẽ được cập nhật tương ứng.

Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét Chính sách Bảo mật này định kỳ để theo dõi các thay đổi. Các thay đổi vào Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.