Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm lên LCD 16×2 giao tiếp bằng I2C sử dụng Arduino

Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm lên LCD 16×2 giao tiếp bằng I2C sử dụng Arduino

Trong bài viết hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn làm thế nào để hiển thị các ký tự lên màn hình LCD 16×2 bằng giao tiếp I2C.

Tiếp tục trong chuỗi bài viết về LCD hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để hiển thị các thông số của cảm biến nhiệt độ, độ ẩm lên LCD.

Để hiểu hơn về bài viết này các bạn đọc lại 2 bài viết bên dưới rồi chúng ta tiếp tục bài này tiếp nha.

Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm lên LCD sử dụng I2C

Màn hình LCD I2CArduino UNO R3
GNDGND
VCC5V
SDAA4
SCLA5
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11 
VCC5V
DATAD4
GNDGND

Sơ đồ đấu nối

so-do-nguyen-ly-lcd-i2c-dht11-arduino

Các linh kiện cần thiết cho dự án:

Linh kiệnArduino KIT Shoppe
Arduino Uno R3Xem ngayXem ngay
Màn hình LCD 16×2Xem ngayXem ngay
Module I2C LCD 16×2Xem ngayXem ngay
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11Xem ngayXem ngay

Code mẫu

#include <DHT.h>
#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);

const int DHTPIN = 4;
const int DHTTYPE = DHT11;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

byte degree[8] = {
  0B01110,
  0B01010,
  0B01110,
  0B00000,
  0B00000,
  0B00000,
  0B00000,
  0B00000
};

void setup() {
  lcd.init();  
  lcd.backlight();
  lcd.print("Nhiet do: ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Do am: ");
  lcd.createChar(1, degree);
  dht.begin();  
}

void loop() {
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();

  if (isnan(t) || isnan(h)) {
  } 
  else {
    lcd.setCursor(10,0);
    lcd.print(round(t));
    lcd.print(" ");
    lcd.write(1);
    lcd.print("C");

    lcd.setCursor(10,1);
    lcd.print(round(h));
    lcd.print(" %");    
  }
}

Để chương trình có thể nhận được các hàm LCD và DHT các bạn nhớ download thư viện về nhé

Nếu bạn là người mới bắt đầu học Arduino chưa biết cách thêm thư viện mới vào Arduino IDE thì các bạn đọc bài viết bên dưới để hiểu thêm.

Giải thích code

Hàm createChar()

lcd.createChar(1, degree);

Dùng để tạo một ký tự tùy chỉnh để sử dụng trên màn hình LCD. Tối đa có 8 ký tự được hỗ trợ là 5×8 pixel (được đánh số từ 0 đến 7).Sự xuất hiện của mỗi ký tự tùy chỉnh được chỉ định bởi một mảng gồm 8 byte, 1 byte cho mỗi hàng.

Để hiển thị một ký tự tùy chỉnh trên màn hình ta dùng hàm write() để viết ra con số đó.

Cú pháp

lcd.createChar(số, dữ liệu)

Thông số

lcd: là một biến của kiểu dư liệu LiquidCrystal.

số: tạo ký tự (0 đến 7).

dữ liệu: dữ liệu của các ký tự là pixel.

Hàm isnan()

 if (isnan(t) || isnan(h))

Hàm isnan()  là hàm trả về true hoặc false nếu giá trị cần kiểm tra không phải là một biểu thức toán học đúng.

Ở đoạn code trên mình kiểm tra xem thử việc đọc giá trị của nhiệt độ hoặc độ ẩm trả về có bị thất bại hay không.

Cú pháp

isnan(double x) ;

Hàm round()

lcd.print(round(t));

Hàm round() là hàm làm tròn của một giá trị nào từ số thập phân làm tròn tới số nguyên gần nhất.

Bài viết liên quan

2 bình luận trong “Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm lên LCD 16×2 giao tiếp bằng I2C sử dụng Arduino

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.