Cảm biến độ ẩm | Hệ thống tưới tự động sử dụng Arduino

Cảm biến độ ẩm | Hệ thống tưới tự động sử dụng Arduino

Nội dung bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một dự án giám sát độ ẩm trong nông nghiệp, phù hợp cho những vườn rau nhỏ. 

Để đảm bảo độ ẩm trong đất đạt mức tốt nhất. Trong dự án này ngoài việc đọc độ ẩm và được hiển thị lên LCD16X2, còn có thể điều chỉnh độ ẩm ở mức phù hợp.

Khi độ ẩm nhỏ hơn mức độ ẩm được cài đặt thì sẽ cho bơm hoạt động cung cấp nước để đổ ẩm đạt mức tốt nhất.

Sơ đồ đấu nối

Các linh kiện cần thiết cho dự án

Tên linh kiện Số lượng Shopee
Arduino Uno R3 1 Mua ngay
Cáp nạp 1 Mua ngay
Dây cắm (Đực – Cái) 3 Mua ngay
Relay 5V/1 kênh 1 Mua ngay
LCD16X2 1 Mua ngay
Board I2C LCD16X2 1 Mua ngay
Cảm biến độ ẩm Analog 1 Mua ngay
Nguồn Adapter 12V/2A 1 Mua ngay
Biến trở 100k 1 Mua ngay
Breadboard 1 Mua ngay

Code

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
#define doam A0
#define pot A2
#define relay 8

int doamdat;
int bientro;
bool trangthai;
bool first = true;
unsigned long timeBom;

void hienthi(int DoAm, int Nguong){
  /////////// Do am //////////
  lcd.setCursor(10,0);
  lcd.print(DoAm);
  if(DoAm <=9)
  {
    lcd.print("  %");
  }
  else if(DoAm <=99)
  {
    lcd.print(" %");
  }
  else{
   lcd.print("%"); 
  }
  ////////// Bien tro //////////////
  lcd.setCursor(10,1);
  lcd.print(Nguong);
   if(Nguong <=9)
  {
    lcd.print("  %");
  }
  else if(Nguong <=99)
  {
    lcd.print(" %");
  }
  else{
   lcd.print("%"); 
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(9600);//Mở cổng Serial ở mức 9600
  pinMode(relay,OUTPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight();  
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print(" Do am: ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(" Bientro: ");
  digitalWrite(relay, HIGH);
  Serial.println("Tuoi cay tu dong");
}

void loop() {
  
  doamdat = analogRead(doam);
  doamdat = map(doamdat, 1023,0,0,100);
  bientro = analogRead(pot);
  bientro = map(bientro, 0,1023,0,100);
  hienthi(doamdat,bientro);
  delay(1000);

  if(doamdat < bientro){
    if(first){
      Serial.println("Bat bom");
      digitalWrite(relay,LOW);
      trangthai = true;
      timeBom = millis();
      Serial.println(String("Time bat: ") + timeBom);
      first = false;
    }
  }
  if(((millis() - timeBom) > 10000) && trangthai == true){
    Serial.println("Tat bom");
    Serial.println(String("Time tat: ") + millis());
    digitalWrite(relay, HIGH);
    trangthai = false;
    first = true;
  }

}

Thư viện

  • Các bạn có thể tải code tìm địa chỉ bus ở đây. Tải ngay.
  • Thư viện LiquidCrystal_I2C.h: Tải ngay.

Lời kết

Tham gia cộng đồng Arduino KIT Để nhận được nhiều kiến thức bổ ích, các bạn Đăng ký để nhận thông báo khi có bài viết mới nhé. Tham gia Cộng đồng Arduino KIT để cùng nhau thảo luận và chia sẽ kiến thức về lập trình Arduino. Nếu các bạn thấy bài viết bổ ích nhớ LikeShare cho mọi người cùng học nhé.

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments