Hiển thị thời gian thực (RTC DS1307) lên LCD16x2 bằng giao tiếp I2C trong môi trường Arduino

22 Tháng 05 2019 | Đăng bởi: Nguyễn Cường

 

Ở bài viết hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng Module thời gian thực DS1307 và cách hiển thị ký tự lên màn hình LCD 16x2 bằng giao tiếp I2C.

Tiếp tục trong chuỗi bài viết về LCD hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để hiển thị thời gian lên LCD16x2.

Để hiểu hơn về bài viết hôm nay các bạn đọc lại bài viết bên dưới rồi chúng ta tiếp tục nha.

Hiển thị thời gian thực lên LCD16x2 sử dụng module RTC DS1307

 

Màn hình LCD 16x2

Arduino UNO R3

GND

GND

VCC

5V

SDA

A4/SDA

SCL

A5/SCL

Module RTC DS1307

 

GND

GND

VCC

5V

SDA

A4/SDA

SCL

A5/SCL

 

 

thoi-gian-thuc-ds1307-hien-thi-len-lcd1602-giao-tiep-bang-i2c-su-dung-arduino

 

Linh kiện cần thiết cho dự án

Tên linh kiện Số lượng
Arduino Uno R3 1
Module RTC DS1307 1
Màn hình LCD 16x2 1
Module I2C LCD 16x2 1
Dây cắm 1

Thư viện

  • Thư viện hỗ trợ sử dụng module RTC DS1307: Tải ngay.
  • Thư viện hỗ trợ sử dụng màn hình LCD I2C: Tải ngay.

Code mẫu

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include "RTClib.h"

RTC_DS1307 rtc;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);

char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"};

void setup () 
{
  Serial.begin(9600);
  lcd.init();   
  lcd.backlight();
  if (! rtc.begin()) 
  {
    lcd.print("Couldn't find RTC");
    while (1);
  }

  if (! rtc.isrunning()) 
  {
    lcd.print("RTC is NOT running!");
  }
  
    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));//auto update from computer time
    //rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));// to set the time manualy 
}

void loop () 
{
    DateTime now = rtc.now();
    
    lcd.setCursor(4, 1);
    if(now.hour()<=9)
    {
      lcd.print("0");
      lcd.print(now.hour());
    }
    else {
     lcd.print(now.hour()); 
    }
    lcd.print(':');
    if(now.minute()<=9)
    {
      lcd.print("0");
      lcd.print(now.minute());
    }
    else {
     lcd.print(now.minute()); 
    }
    lcd.print(':');
    if(now.second()<=9)
    {
      lcd.print("0");
      lcd.print(now.second());
    }
    else {
     lcd.print(now.second()); 
    }
    lcd.print("   ");

    lcd.setCursor(1, 0);
    lcd.print(daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]);
    lcd.print(",");
    if(now.day()<=9)
    {
      lcd.print("0");
      lcd.print(now.day());
    }
    else {
     lcd.print(now.day()); 
    }
    lcd.print('/');
    if(now.month()<=9)
    {
      lcd.print("0");
      lcd.print(now.month());
    }
    else {
     lcd.print(now.month()); 
    }
    lcd.print('/');
    if(now.year()<=9)
    {
      lcd.print("0");
      lcd.print(now.year());
    }
    else {
     lcd.print(now.year()); 
    }
}

Giải thích code

Trong bài viết  mình đã giải thích rất chi tiết cách hoạt động của hàm các bạn xem lại bài viết để có thể hiểu hơn nhé.

Lời kết

 

Tham gia cộng đồng Arduino KIT

  • Để nhận được nhiều kiến thức bổ ích, các bạn Đăng ký để nhận thông báo khi có bài viết mới nhé.

  • Tham gia Cộng đồng Arduino KIT để cùng nhau thảo luận và chia sẽ kiến thức về lập trình Arduino.

Nếu các bạn thấy bài viết bổ ích nhớ LikeShare cho mọi người cùng học nhé.

 

Chúc các bạn thành công.

Trân trọng.

Bài viết liên quan

Viết bình luận: