Bài 1: Chớp tắt LED trên Arduino Uno

12 Tháng 03 2019 | Đăng bởi: Lực Nguyễn

Bài 1: Chớp tắt LED

 

Code

/*
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
 
  This example code is in the public domain.
*/
// Pin 10 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int ledPin = 10;

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
        // initialize the digital pin as an output.
        pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
        digitalWrite(ledPin,HIGH);        // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
        delay(1000);                      // wait for a second
        digitalWrite(ledPin,LOW);         // turn the LED off by making the voltage LOW
        delay(1000);                      // wait for a second
}

Comment

Trong Arduino bạn sẽ bắt gặp 2 dạng comment: Comment đơn dòng và đa dòng

Ví dụ: Comment theo kiểu đa dòng

Mở đầu bằng /* và kết thúc */ ở dạng comment này không giới hạn ký tự và số dòng.

Ví dụ: Comment theo kiểu đơn dòng

Mở đầu bằng // và kéo dài cho tới cuối dòng

Khai báo biến

Kiểu dữ liệu Độ rộng bit Dãy giá trị
int (số nguyên)  2 byte (16bit) -32,768 đến 32,767

ledPin = 10: Là tên biến (ở đây bạn có thể đặt tên gì mà bạn mong muốn, tốt nhất là các bạn đặt theo tên của chức năng để dễ dàng nhớ khi code. Ở đây mình kết nối LED vào chân số 10 trên Arduino UNO).

Kết thúc khai báo bằng dấu (;): Trong trường hợp bạn không có (;) thì trình biên dịch sẽ báo lỗi.

Hàm setup()

Hàm setup() được Arduino đọc khi bắt đầu khởi động. Nó dùng để khởi tạo biến, khởi tạo thư viện và thiết lập thông số...Hàm setup() chỉ chạy một lần khi bật nguồn hoặc reset lại chương trình.

pinMode

"pinMode": Cấu hình quy định hoạt động của một chân như là một đầu vào (INPUT) hoặc đầu ra (OUTPUT).

"Pin": Là chân mà bạn muốn đặt.

"Mode": INPUT, OUTPUT hoặc INPUT_PULLUP.

Vòng lặp

Sau khi hàm setup () chạy xong, những lệnh trong vòng loop () sẽ thực hiện và chúng sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi Arduino bị ngắt nguồn hoặc reset lại chương trình.

digitalWrite ghi giá trị mức "CAO" (bật) hoặc mức "THẤP" (tắt) vào chân được cấu hình. Nếu chân được cấu hình là OUTPUT bởi pinMode, thì điện áp của nó sẽ tương ứng với giá trị được đặt: 5V (hoặc 3.3V trên bo là 3.3V) là mức "CAO", 0V là mức "THẤP".

Mối quan hệ của pinMode, digitalWrite và digitalRead

Nếu pinMode cấu hình điều khiển là đầu vào (INPUT), bạn nên sử dụng hàm digitalRead. Nếu chân cấu hình là đầu ra (OUTPUT), bạn nên sử dụng hàm digitalWrite.

LED, Buzzer  Button
pinMode(pin,OUTPUT) pinMode(pin,INPUT)
digitalWrite(pin,HIGH/LOW) digitalRead(pin)

Tiếp theo

delay(): Tạm dừng chương trình trong khoảng thời gian chỉ định (được tính bằng mili giây) và ở đây (1000 mili giây sẽ bằng 1 giây).

Phần cứng

Mạch Arduino Uno R3 Xem sản phẩm chi tiết
LED 5mm  
Điện trở 220R  
     

Tổng kết

Qua bài học đầu tiên các bạn sẽ nắm được những kiến thức về kiểu dữ liệu (int: số nguyên), cách sử dụng biến như thế nào, sử dụng hàm và cách làm việc của vòng lặp.

Tài liệu

Code mẫu: Bài 1: Chớp tắt LED

 

Chúc các bạn thành công!

Trân trọng.

Bình luận
1 bình luận:
binh-luan

Nguyen Luc

17/03/2019

Bài viết rất dễ hiểu. Thank ad

Viết bình luận: