Bài 16: Điều khiển LED 7 đoạn bằng IR Remote sử dụng Arduino

26 Tháng 06 2019 | Đăng bởi: Lực Nguyễn

 

Trong nội dung bài trước mình đã giới thiệu các bạn làm thế nào để hiển thị dãy số lên LED 7 đoạn. Tiếp tục trong chuỗi bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng IR Remote để điều khiển LED 7 đoạn và để hiểu hơn về bài viết hôm nay các bạn có thể xem lại bài hôm trước để có thể thực hành một cách tốt nhất.

IR Remote

Sơ đồ đấu nối

Các linh kiện cần thiết cho dự án

Tên linh kiện Số lượng
Arduino Uno R3 1
Dây cắm 15
Breadboard 1
LED 7 đoạn 1
Trở 220R 8
IR Receiver 1
Điều khiển IR Remote 1

Code

#include <IRremote.h>      
int RECV_PIN = 11;         
IRrecv irrecv(RECV_PIN);   
decode_results results;   
int currentNumber = 0;     

long codes[12]=             // this array is used to store infrared codes
{
   0xFD30CF,0xFD08F7,               // 0 ,1
   0xFD8877,0xFD48B7,               // 2 ,3
   0xFD28D7,0xFDA857,               // 4 ,5
   0xFD6897,0xFD18E7,               // 6 ,7
   0xFD9867,0xFD58A7,               // 8 ,9
   0xFD20DF,0xFD609F,               // advance, move back
};

int number[10][8] =            //the array is used to store the number 0~9
{
  {0,0,0,1,0,0,0,1},//0
  {0,1,1,1,1,1,0,1},//1
  {0,0,1,0,0,0,1,1},//2
  {0,0,1,0,1,0,0,1},//3
  {0,1,0,0,1,1,0,1},//4
  {1,0,0,0,1,0,0,1},//5
  {1,0,0,0,0,0,0,1},//6
  {0,0,1,1,1,1,0,1},//7
  {0,0,0,0,0,0,0,1},//8
  {0,0,0,0,1,1,0,1} //9
};

void numberShow(int i) {                  //this function is used to display numbers
  for(int pin = 2; pin <= 9 ; pin++){
     digitalWrite(pin, number[i][pin - 2]);
  }
}

void setup(){
  Serial.begin(9600);            
  irrecv.enableIRIn();          
  
  for(int pin = 2 ; pin <= 9 ; pin++){   
      pinMode(pin, OUTPUT);
      digitalWrite(pin, HIGH);
  }
}

void loop() {
  if (irrecv.decode(&results)) {
      for(int i = 0; i <= 11; i++){
         
         if(results.value == codes[i]&& i <= 9){
               numberShow(i);  // display number 0~9 on the digital control
               currentNumber = i;  
               Serial.println(i);
               break;        
         }
         else if(results.value == codes[10]&& currentNumber != 0){
               currentNumber--;                 
               numberShow(currentNumber);       
               Serial.println(currentNumber);  
               break;        
         }
         else if(results.value == codes[11]&& currentNumber != 9){
               currentNumber++;                 
               numberShow(currentNumber);      
               Serial.println(currentNumber); 
               break;            
         }
    } 
    
   Serial.println(results.value, HEX); 
   irrecv.resume();   
  }
}

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bài 1: Chớp tắt LED trên Arduino Uno

Bài 2: Chớp tắt LED trên Arduino Uno (Phần 2)

Bài 3: Sử dụng Arduino làm hệ thống đèn giao thông

 

Bài 5: Thay đổi màu sắc Led RGB sử dụng Arduino

Bài 6: Tạo âm thanh (Còi) bằng Arduino

Viết bình luận: