char()

Giới thiệu

Hàm char() được sử dụng để chuyển đổi một giá trị số nguyên hoặc một mã ASCII thành một ký tự.

Cú pháp

char char(value);

Thông số

value là giá trị số nguyên hoặc mã ASCII cần chuyển đổi thành ký tự.

Code ví dụ

char ch = char(65); // ch sẽ có giá trị là 'A'

Ví dụ trên dùng để chuyển đổi giá trị số nguyên 65 thành ký tự ‘A’.

Hàm char() thường được sử dụng khi làm việc với giao tiếp Serial để truyền dữ liệu dưới dạng ký tự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *