#include

Giới thiệu

#include được sử dụng để đưa một thư viện (library) vào trong mã nguồn. Thư viện cung cấp các hàm và định nghĩa cần thiết để thực hiện các chức năng cụ thể.

Khi sử dụng #include, bạn sẽ chỉ định tên thư viện mà bạn muốn sử dụng. Thông thường, đoạn mã #include sẽ được đặt ở đầu của chương trình để đảm bảo rằng thư viện được tải vào trước khi chương trình chính bắt đầu.

Cú pháp

#include <Tên_Thư_Viện.h>

Thông số

  • <Tên_Thư_Viện.h> là tên của thư viện muốn đưa vào. Thông thường, tên thư viện sẽ được đặt trong dấu < và >. Ví dụ: <LiquidCrystal.h>
  • Đối với các thư viện tùy chỉnh (custom libraries) mà bạn đã tạo, bạn có thể sử dụng dấu nháy kép (“) thay vì dấu < và >. Ví dụ: "MyLibrary.h".

Code ví dụ

#include <LiquidCrystal.h>

// Khai báo đối tượng LiquidCrystal
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  // Khởi tạo kích thước màn hình LCD (16 cột x 2 dòng)
  lcd.begin(16, 2);

  // Hiển thị thông báo khởi động
  lcd.print("Hello, Arduino!");
}

void loop() {
  // Không làm gì trong vòng lặp loop
}

Trong ví dụ trên, mình đã sử dụng một thư viện LiquidCrystal để điều khiển một màn hình LCD. Cú pháp #include <LiquidCrystal.h> được sử dụng để đưa thư viện vào chương trình. Sau đó, khai báo một đối tượng LiquidCrystal với các chân kết nối màn hình LCD. Trong hàm setup(), khởi tạo kích thước màn hình LCD và hiển thị một thông báo khởi động trên màn hình. Trong hàm loop(), không có hoạt động gì được thực hiện trong vòng lặp.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *