analogRead()

Giới thiệu

Hàm analogRead() được sử dụng để đọc giá trị Analog từ một chân đầu vào. Arduino có một số chân đầu vào Analog được đánh số từ A0 đến A5 trên board Arduino Uno.

Giá trị đọc được từ hàm analogRead() nằm trong khoảng từ 0 đến 1023, tương ứng với phạm vi từ 0V đến 5V (nếu sử dụng nguồn tham chiếu 5V).

Cú pháp

analogRead(pin);

Thông số

pin là số chân Analog cần đọc giá trị

Trả về

Giá trị trả về nằm trong khoảng từ (0-1023 cho 10 bit hoặc 0-4095 cho 12 bit), tương ứng với phạm vi của bộ chuyển đổi từ Analog sang số (ADC) trong Arduino.

Code ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm analogRead() trong Arduino để đọc giá trị từ một chân đầu vào analog và hiển thị giá trị đó trên Serial Monitor:

const int analogPin = A0;  // Chọn chân đầu vào analog

void setup() {
  Serial.begin(9600); // Khởi tạo kết nối với Serial Monitor
}

void loop() {
  // Đọc giá trị từ chân analog
  int analogValue = analogRead(analogPin);

  // Hiển thị giá trị đọc được trên Serial Monitor
  Serial.print("Analog Value: ");
  Serial.println(analogValue);

  delay(1000); // Chờ 1 giây trước khi đọc lại giá trị
}

Đọc thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *