digitalRead()

Giới thiệu

Hàm digitalRead() trong Arduino được sử dụng để đọc giá trị logic từ chân (digital pin). Nó trả về một giá trị là HIGH (1) hoặc LOW (0), phụ thuộc vào trạng thái logic của chân đó.

Cú pháp

digitalRead(pin)

Thông số

pin: giá trị của chân Digital muốn đọc

Trả về

HIGH or LOW

Code ví dụ

Dưới đây là một ví dụ sử dụng hàm digitalRead() để đọc giá trị từ một nút nhấn kết nối với chân 2 và điều khiển đèn LED được kết nối với chân 13:

const int buttonPin = 2; // Chân điều khiển nút nhấn
const int ledPin = 13;  // Chân điều khiển đèn LED

void setup() {
 pinMode(buttonPin, INPUT);  // Đặt chân điều khiển nút nhấn là INPUT
 pinMode(ledPin, OUTPUT);   // Đặt chân điều khiển đèn LED là OUTPUT
}

void loop() {
 int buttonState = digitalRead(buttonPin); // Đọc giá trị từ nút nhấn
 
 if (buttonState == HIGH) {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);  // Bật đèn LED nếu nút nhấn được nhấn
 } else {
  digitalWrite(ledPin, LOW);  // Tắt đèn LED nếu nút nhấn không được nhấn
 }
}

Trong ví dụ trên, mình đặt chân 2 làm chân điều khiển cho nút nhấn và chân 13 làm chân điều khiển cho đèn LED. Trong hàm setup(), đặt chân 2 là INPUT để đọc giá trị từ nút nhấn và đặt chân 13 là OUTPUT để điều khiển đèn LED. Trong hàm loop(), sử dụng hàm digitalRead() để đọc giá trị từ nút nhấn và sử dụng hàm digitalWrite() để bật hoặc tắt đèn LED dựa trên giá trị đọc được từ nút nhấn.

Khi nút nhấn được nhấn, đèn LED sẽ được bật, và khi nút nhấn không được nhấn, đèn LED sẽ tắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *