Giới thiệu

Hàm loop() là một hàm cố định và quan trọng. Là nơi mà các câu lệnh được thực thi liên tục sau khi hàm setup() đã được thực hiện. Khi Arduino được khởi động, hàm setup() được gọi một lần duy nhất để thiết lập các cấu hình ban đầu, sau đó Arduino sẽ bắt đầu chạy vào hàm loop() và thực hiện lặp lại các câu lệnh trong đó.

Code ví dụ

void loop() {
 // Đọc giá trị từ cảm biến ánh sáng
 int lightValue = analogRead(A0);

 // Kiểm tra giá trị ánh sáng
 if (lightValue > 500) {
  // Bật đèn LED
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
 } else {
  // Tắt đèn LED
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
 }

 // Gửi giá trị ánh sáng qua giao tiếp Serial
 Serial.print("Light value: ");
 Serial.println(lightValue);

 // Chờ một khoảng thời gian
 delay(1000);
}

Trong ví dụ trên, đọc giá trị từ cảm biến ánh sáng được kết nối với chân Analog A0. Nếu giá trị ánh sáng vượt qua ngưỡng 500, đèn LED sẽ bật (được kết nối với Digital LED_PIN), ngược lại, đèn LED tắt. Sau đó, gửi giá trị ánh sáng thông qua giao tiếp Serial để theo dõi trên máy tính. Cuối cùng, chờ một khoảng 1 giây trước khi lặp lại quá trình.

Đọc thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *