pinMode()

Giới thiệu

Hàm pinMode() trong Arduino được sử dụng để đặt chế độ làm việc cho một chân (pin) cụ thể. Nó cho phép bạn chỉ định một chân nào đó sẽ được sử dụng làm INPUT (đầu vào) hoặc OUTPUT (đầu ra) cho việc giao tiếp với các thiết bị ngoại vi hoặc điều khiển các linh kiện.

Cú pháp

pinMode(pin, mode);

Thông số

pin: Số chân (pin) mà bạn muốn đặt chế độ làm việc.

mode: Chế độ làm việc mà bạn muốn đặt cho chân đó, có thể là INPUT (đầu vào), OUTPUT (đầu ra) hoặc INPUT_PULLUP

Code ví dụ

Dưới đây là một ví dụ sử dụng hàm pinMode() để đặt chế độ cho một chân đầu vào và một chân đầu ra:

const int inputPin = 2;   // Chân đầu vào
const int outputPin = 3;  // Chân đầu ra

void setup() {
  pinMode(inputPin, INPUT);    // Đặt chế độ làm việc cho chân đầu vào
  pinMode(outputPin, OUTPUT);  // Đặt chế độ làm việc cho chân đầu ra
}

void loop() {
  // Code xử lý tại đây
}

Trong ví dụ trên, chúng ta đặt chân 2 làm chân đầu vào (INPUT) và chân 3 làm chân đầu ra (OUTPUT) bằng cách sử dụng hàm pinMode()

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *