digitalWrite()

Giới thiệu

digitalWrite() là một hàm được sử dụng để ghi giá trị vào một chân kỹ thuật số (Digital pin) của Arduino.

Hàm digitalWrite() được sử dụng để điều khiển các linh kiện ngoại vi như đèn LED, relay, động cơ, và các linh kiện khác kết nối với các chân digital của Arduino. Bằng cách sử dụng hàm này, bạn có thể điều khiển trạng thái của các linh kiện.

Cú pháp

digitalWrite(pin, value);

Thông số

pin là số của chân kỹ thuật số mà bạn muốn ghi giá trị vào.

value là giá trị mà bạn muốn gán cho chân đó. Có hai giá trị được sử dụng:

 • HIGH để đặt chân vào trạng thái cao (High), tương ứng với giá trị Logic 1.
 • LOW để đặt chân vào trạng thái thấp (Low), tương ứng với giá trị Logic 0.

Trả về

Không

Code ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng hàm digitalWrite() để điều khiển một đèn LED:

const int ledPin = 13; // Chân kỹ thuật số được kết nối với đèn LED

void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // Đặt chân kỹ thuật số là đầu ra
}

void loop() {
 digitalWrite(ledPin, HIGH); // Bật đèn LED (đặt chân vào trạng thái HIGH)
 delay(1000); // Chờ 1 giây
 
 digitalWrite(ledPin, LOW); // Tắt đèn LED (đặt chân vào trạng thái LOW)
 delay(1000); // Chờ 1 giây
}

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *