Giới thiệu

Hàm setup() là một function đặc biệt được gọi tự động khi chương trình khởi động. Nó được sử dụng để thiết lập các cài đặt ban đầu, khởi tạo các biến và Code chỉ chạy một lần khi Arduino được bật.

Cú pháp

void setup() {
 // Các cài đặt ban đầu và khởi tạo
 // ...
}

Thông số

Trong hàm setup(), bạn có thể thực hiện các công việc như:

 • Cài đặt chế độ của các chân I/O (đặt chúng là INPUT hoặc OUTPUT) bằng cách sử dụng hàm pinMode().
 • Khởi tạo các thiết bị như cảm biến, màn hình, đèn LED, động cơ, v.v.
 • Đặt các biến toàn cục (global variables) về giá trị ban đầu.

Hàm setup() sẽ chỉ được thực thi một lần khi Arduino khởi động hoặc khi nạp chương trình mới vào board Arduino. Sau khi hàm setup() hoàn thành, Arduino sẽ tiếp tục chạy trong vòng lặp vô hạn của hàm loop().

Code ví dụ

void setup() {
 // Thiết lập chân LED là OUTPUT
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
 
 // Thiết lập tốc độ truyền thông Serial là 9600 baud
 Serial.begin(9600);
 
 // Gửi dữ liệu thông qua Serial
 Serial.println("Chao mung den voi Arduino!");
}

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *