Hàm

Hàm (Functions) trong Arduino là các khối lệnh được định nghĩa để thực hiện một công việc cụ thể. Chúng được sử dụng để phân chia chương trình thành các phần nhỏ, dễ quản lý trong quá trình sử dụng.