Cấu trúc

"Structure" (cấu trúc) là một khái niệm trong lập trình để tổ chức và lưu trữ các dữ liệu có liên quan với nhau trong một đơn vị. Cấu trúc cho phép bạn định nghĩa một tập hợp các biến có các kiểu dữ liệu khác nhau và nhóm chúng lại thành một đối tượng duy nhất.