Cảnh báo phát hiện lửa (Fire Sensor) thông qua App Blynk và NodeMCU ESP8266

23 Tháng 07 2019 | Đăng bởi: Lực Nguyễn

 

Trong nội dung bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một hệ thống cảnh báo khi phát hiện có cháy.

Để thực hiện dự án này các bạn cần chuẩn bị 1 NodeMCU ESP8266 Cảm biến lửa (Sensor Fire).

Hệ thống sẽ được cảnh báo qua App Blynk khi phát hiện có lửa.

Cài đặt thông số thông báo trên App Blynk

Chọn Notification

 

  

Sơ đồ nguyên lý

NodeMCU ESP8266

Cảm biến lửa (Fire Sensor)

Vin (5V)

 VCC

GND

GND

D1

D0

 

 

 

Các linh kiện cần thiết cho dự án

Tên linh kiện Số lượng
NodeMCU ESP8266 1
Dây cắm 3
Cảm biến lửa (Fire Sensor) 1

Code

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
BlynkTimer timer;
char auth[] = "b-oUt8Xd3DGdBBnTP4LdoY-_26sa1Tv8"; //Auth code sent via Email
char ssid[] = "Phamson"; //Wifi name
char pass[] = "phamtheson";  //Wifi Password
int flag=0;
void notifyOnFire()
{
  int isButtonPressed = digitalRead(D1);
  if (isButtonPressed==1 && flag==0) {
    Serial.println("Cảnh báo có cháy");
    Blynk.notify("Cảnh báo có cháy");
    flag=1;
  }
  else if (isButtonPressed==0)
  {
    flag=0;
  }
}
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
pinMode(D1,INPUT_PULLUP);
timer.setInterval(1000L,notifyOnFire); 
}
void loop()
{
  Blynk.run();
  timer.run();
}

Thư viện

  • Download thư viện "BlynkSimpleEsp8266.h": Tải ngay

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

Viết bình luận: