Cảnh báo phát hiện lửa (Fire Sensor) thông qua App Blynk và NodeMCU ESP8266

Cảnh báo phát hiện lửa (Fire Sensor) thông qua App Blynk và NodeMCU ESP8266

Trong nội dung bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một hệ thống cảnh báo khi phát hiện có cháy.

Để thực hiện dự án này các bạn cần chuẩn bị 1 NodeMCU ESP8266 Cảm biến lửa (Sensor Fire).

Hệ thống sẽ được cảnh báo qua App Blynk khi phát hiện có lửa.

Cài đặt thông số thông báo trên App Blynk

Chọn Notification

Sơ đồ nguyên lý

NodeMCU ESP8266 Cảm biến lửa (Fire Sensor)
Vin (5V)  VCC
GND GND
D1 D0

Hình ảnh minh họa

Các linh kiện cần thiết cho dự án

Tên linh kiện Số lượng
NodeMCU ESP8266 1
Dây cắm 3
Cảm biến lửa (Fire Sensor) 1

Code

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
BlynkTimer timer;
char auth[] = "b-oUt8Xd3DGdBBnTP4LdoY-_26sa1Tv8"; //Auth code sent via Email
char ssid[] = "Phamson"; //Wifi name
char pass[] = "phamtheson";  //Wifi Password
int flag=0;
void notifyOnFire()
{
  int isButtonPressed = digitalRead(D1);
  if (isButtonPressed==1 && flag==0) {
    Serial.println("Cảnh báo có cháy");
    Blynk.notify("Cảnh báo có cháy");
    flag=1;
  }
  else if (isButtonPressed==0)
  {
    flag=0;
  }
}
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
pinMode(D1,INPUT_PULLUP);
timer.setInterval(1000L,notifyOnFire); 
}
void loop()
{
  Blynk.run();
  timer.run();
}

Thư viện

  • Download thư viện “BlynkSimpleEsp8266.h”: Tải ngay
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Hướng dẫn cài đặt ESP8266 và kết nối với Blynk LED RGB sử dụng NodeMCU ESP8266 thay đổi màu sắc trên App Blynk
Giám sát nhiệt độ, độ ẩm bằng App Blynk sử dụng NodeMCU ESP8266 Cảnh báo trộm bằng cảm biến PIR (HC-SR501) thông qua App Blynk sử dụng ESP8266
Xác định khoảng cách khi đỗ xe bằng cảm biến HC-SRF04 sử dụng ESP8266 và App Blynk  
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments