Hiển thị thời gian thực bằng màn hình OLED 0.96 sử dụng NodeMCU ESP8266

25 Tháng 06 2019 | Đăng bởi: Cao Thanh Hùng

 

Màn hình OLED 0.96 là một màn hình đang được sử dụng khá nhiều vì sự tiện lợi của chúng. Trong nội dung bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để hiển thị thời gian thực lên OLED 0.96 bằng NodeMCU ESP8266.

Tổng quan về màn hình OLED 0.96

Màn hình Oled 0.96 inch sử dụng chuẩn giao tiếp bằng I2C, nên việc giao tiếp một cách dễ dàng và ổn định.

Màn hình cho khả năng hiển thị đẹp, sang trọng, rõ nét và khả năng tiết kiệm pin rất tốt.

 

Thông tin kỹ thuật

  • Điện áp sử dụng: 3.3~5VDC.

  • Công suất tiêu thụ: 0.04w

  • Góc hiển thị: lớn hơn 160 độ

  • Số điểm hiển thị: 128x64 điểm.

  • Độ rộng màn hình: 0.96 inch

  • Màu hiển thị: Trắng

  • Giao tiếp: I2C

  • Driver: SSD1306

Sơ đồ đấu nối

Màn hình OLED 0.96

NodeMCU ESP8266

VDD

3V3

GND

GND

SDA

D2 (SDA)

SCL

D1 (SCL)

 

Các linh kiện cần thiết cho dự án

Tên linh kiện Số lượng
NodeMCU ESP8266 1
Dây cắm 4
Màn Hình Oled 0.96 1

Code mẫu

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <time.h>

#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define OLED_RESET LED_BUILTIN  //4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);

const char* ssid = "Nha Tro 4";
const char* password = "nguyennam";

int ledPin = 13;

int timezone = 7 * 3600;
int dst = 0;

#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 32)
#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
#endif

void setup() {

  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);

  // Clear the buffer.
  display.clearDisplay();
  display.display();
  
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin,LOW);

  Serial.begin(115200);

  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  
  display.setCursor(0,0);
  display.println("Wifi connecting to ");
  display.println( ssid );

  WiFi.begin(ssid,password);
 
  display.println("\nConnecting");

  display.display();

  while( WiFi.status() != WL_CONNECTED ){
      delay(500);
      display.print("."); 
      display.display();       
  }

  // Clear the buffer.
  display.clearDisplay();
  display.display();
  display.setCursor(0,0);
  
  display.println("Wifi Connected!");
  display.print("IP:");
  display.println(WiFi.localIP() );

  display.display();

  configTime(timezone, dst, "pool.ntp.org","time.nist.gov");
  display.println("\nWaiting for NTP...");

  while(!time(nullptr)){
     Serial.print("*");
     
     delay(1000);
  }
  display.println("\nTime response....OK"); 
  display.display();  
  delay(1000);

  display.clearDisplay();
  display.display();
}

void loop() {
  
  time_t now = time(nullptr);
  struct tm* p_tm = localtime(&now);
  
  Serial.print(p_tm->tm_mday);
  Serial.print("/");
  Serial.print(p_tm->tm_mon + 1);
  Serial.print("/");
  Serial.print(p_tm->tm_year + 1900);
  
  Serial.print(" ");
  
  Serial.print(p_tm->tm_hour);
  Serial.print(":");
  Serial.print(p_tm->tm_min);
  Serial.print(":");
  Serial.println(p_tm->tm_sec);
  
  // Clear the buffer.
  display.clearDisplay();
 
  display.setTextSize(3);
  display.setTextColor(WHITE);
  
  display.setCursor(0,0);
  display.print(p_tm->tm_hour);
  display.print(":");
  if( p_tm->tm_min <10)
    display.print("0"); 
  display.print(p_tm->tm_min);
  
  display.setTextSize(2);
  display.setCursor(90,5);
  display.print(".");
  if( p_tm->tm_sec <10)
    display.print("0"); 
  display.print(p_tm->tm_sec);

  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(0,40);
  display.print(p_tm->tm_mday);
  display.print("/");
  display.print(p_tm->tm_mon + 1);
  display.print("/");
  display.print(p_tm->tm_year + 1900);

  display.display();

  delay(1000); // update every 1 sec

}

Thư viện

  • Download thư viện "Adafruit_GFX.h": Tải ngay

  • Download thư viện "Adafruit_SSD1306.h": Tải ngay

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Viết bình luận: